Medische Disclaimer


De informatie op deze website, en die verstrekt wordt in de Brain and Spine Rehab BV praktijk in Zutphen, waar wij gebruik maken van het Brain Rehab Protocol, bestaand uit onder andere Low Level Laser Therapy (lage intensiteit therapeutische laser), QEEG, proprio 5000) evenwicht en Interactieve metronoom testen, is niet bedoeld als vervanging voor diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. 

De informatie op deze website of die verstrekt wordt in het Brain Rehab Protocol/ Test programma kan dus niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.  


Bezoekers en patiënten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.  

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. 

Wanneer u train bij Brain and Spine Rehab BV, is dit niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en mag er niet op worden vertrouwd als gezondheids- of persoonlijk advies. Roep altijd de hulp in van uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker als u vragen heeft over uw gezondheid of een medische aandoening.

Medical Disclaimer


The information on this website, and which is provided in the Brain and Spine Rehab BV practice in Zutphen, where we use the Brain Rehab Protocol, consisting of Low Level Laser Therapy (low intensity therapeutic laser), QEEG, proprio 5000 ) Balance and Interactive Metronome Testing, is not intended as a substitute for services or information from trained (medical) professionals such as general practitioners, medical specialists, emergency services, (acute) mental health care providers, physiotherapists and psychotherapists.

The information on this website or provided in the Brain Rehab Protocol/Test program can therefore not be seen as a substitute for medical or other professional help, care, support or information provision and is not intended as an aid in -)diagnosis.


Visitors and patients are advised to submit medical questions, complaints or symptoms to the attending physician or other healthcare professional in a timely manner in order to receive professional examination, diagnostics and possibly medical care.

In the case of acute medical complaints or psychological problems and if complaints or symptoms worsen, visitors are advised to contact their own doctor or emergency number immediately.

When you train with Brain and Spine Rehab BV it is not intended to be a substitute for professional medical advice and should not be relied upon as health or personal advice. Always seek the help of your physician or other qualified health professional if you have any questions about your health or any medical condition.