Het Brain Rehab Kids Protocol

Bouwen aan de beste basis voor betere leerprestaties, motoriek en emotionele controle

Gratis Screening

Ik weet uit persoonlijke ervaring

hoe frustrerend het is wanneer je kind anders presteert of reageert dan zijn of haar leeftijdgenoten

Mijn zoektocht naar betere oplossingen voor hersenproblemen begon meer dan dertig jaar geleden omdat mijn moeder te maken had met de gevolgen van zware hersenschuddingen. Dit kreeg een onverwacht vervolg omdat ik later een dochter heb gekregen die niet of nauwelijks praatte voor haar 5e levensjaar, en na haar tiende de diagnose Autisme kreeg. Hoewel ik uit interesse en mijn werk met kinderen met ontwikkelingsproblemen al best veel over dit onderwerp af wist, had ik geen pasklare oplossingen voor mijn eigen dochter.

Hoewel het nu veel beter met haar gaat, had ik graag de kennis willen hebben die ik nu met jullie ga delen, toen ik beter oplossingen voor mijn dochter zocht.*

Besef dat wat ik nu met je ga delen het resultaat en samenvatting is van een meer dan twintig jaren durende zoektocht naar beter oplossingen voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Wat als je kind niet binnen de standaard kaders valt en te maken heeft met (onverklaarbare)of gediagnosticeerde leer en/of gedragsproblemen zoals, dyslexie, ADHD, Autisme spectrum problematiek?

Hoewel een diagnose in veel gevallen plezierig is omdat het handvatten en hulpmiddelen kan geven om meer te kunnen doen voor je kind, is dit slechts een facet van de werkelijk onderliggende problemen.

Zoals psychologen en psychiaters zelf aangeven, geven de diagnostische criteria voor leer- en gedrag problemen geen enkel inzicht in de werkelijk onderliggende oorzaken waarom je kind anders presteert of reageert dan zijn/ haar gemiddelde leeftijd genoot.

Wat er werkelijk aan de problemen te grondslag ligt blijft vaak een raadsel. Zelfs wanneer problemen in de familie voorkomen is het nog steeds een grote puzzel omdat onderzoekers laten zien dat genetische aanleg in de meeste gevallen minder dan de helft van de expressie bepaalt. Met andere woorden er zijn factoren in de omgeving (denk hierbij aan, overprikkeling van de hersenen, eenzijdige stimulatie, voeding, toxines, te weinig beweging etc.) die vooral bepalend zijn of een aanleg ook werkelijk een probleem gaat worden.

Over een ding zijn de wetenschappers het eens: Verreweg de meeste leer en gedrag problemen zijn problemen in het functioneren van de hersenen met name en in mindere mate van het lichaam. Waar functie in de hersenen is verstoord bepaald met welke diagnose stelling (en) je te maken hebt.

Een goede illustratie van dit feit is dat wanneer je uitgebreider gaat kijken naar fysiek en hersen functioneren van een kind met welke diagnose dan ook, dat er meer aan de hand is dan alleen de gedrag of leerkenmerken waarop een label is geplakt. Ter voorbeeld: Kinderen met dyslexie hebben vaker dan gemiddeld te maken met oor problemen, evenwichtsproblemen en/of chronische terugkerende infecties. Kinderen met een probleem in het Autistisch spectrum hebben vaker dan gemiddeld te maken met auto immuun problematiek, ruimtelijk oriëntatie en coördinatie problemen, buik problematiek en/of chronische allergieën. Met andere woorden een diagnose waar alleen gekeken wordt naar leren en of gedrag, dekt simpel weg de lading niet.

Wat is er dan wel aan de hand?

Onderzoekers laten ook zien dat er vaak sprake is van een onbalans in het functioneren van de hersenen, ontwikkelingsachterstand in de hersenen of onderliggende systemische problematiek als immuun dis-regulatie.

En hier zit voor veel kinderen de bottelnek. Er wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met deze onderliggende ontwikkeling beperkende problemen.

Om leren en gedrag blijvend positief te kunnen beïnvloeden zul je in alle gevallen moeten zorgen dat er een goede basis is voor leren en het positief beïnvloeden van gedrag. Dit is niet iets wat we alleen in de dagelijkse praktijk zien maar ook veelvuldig terugvinden in de literatuur. In de praktijk wordt hier helaas te weinig mee gedaan en zien we dat er voor een groot deel een beroep wordt gedaan op het vermogen van een kind om te compenseren met de gedeelten van de hersenen die al goed functioneren. De onderliggende problematiek wordt niet of nauwelijks aangepakt. En wordt er al snel gezegd “daar moet uw kind mee leren leven” of dit zal altijd wel een probleem blijven.

"De hersen ontwikkelingspiramide" 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat eerst de onderliggende factoren moeten worden aangepakt en dat er dan of tegelijkertijd aan het eind probleem dat gezien wordt in de moeite met leren en emotionele regulatie, wordt aangepakt.

Meestal is het heel verhelderend om te kijken hoe de hersenen van een kind ontwikkelen. Het vermogen om instructies te volgen en om steeds complexere materie te kunnen leren is het topje van de piramide. Er zijn heel andere bouwstenen nodig om op dat punt te komen.

De fundering voor het vermogen van je kind om leer prestaties en goed gedrag neer te zetten begint met de primitieve bewegingen en reflex patronen waarmee je kind geboren wordt. Met het gaan bewegen ontwikkelt je kind in toenemende mate core stabiliteit en kracht in het houding apparaat.

Steeds complexer wordende bewegingen zorgen ervoor dat de basis primitieve bewegingen verdwijnen en plaats maken voor steeds complexere bewegingen en houding reflexen die oprichten, omrollen en later zitten en opstaan mogelijk maken. Veel kinderen die te maken hebben met leer en of gedrag problemen blijken op deze vlakken vaak onvoldoende ontwikkeld te zijn. Bij onderzoek zien we een zwakke houding stabiliteit en de aanwezigheid van primitieve beweging patronen. Dit heeft grote consequenties voor de ontwikkeling van je kinds brein. De constante aanwezige prikkels vanuit de diepe rug spieren zijn de belangrijkste aandrijving voor de basis activiteit van de hersenen.

Evenwicht, is de volgende bouwsteen die op de plaats hoort te zijn. Dit is de hoeksteen voor verder ontwikkeling. Evenwicht en de verbonden netwerken zorgen voor een goede communicatie tussen het hoofd en lichaam, lichaam oriëntatie en hoe je je zelf ten opzichte van anderen en je omgeving neer zet, en is bepalend voor de oriëntatie van je ledematen en hoe gevoelsprikkels worden verwerkt in je brein. Centrale evenwichtsintegratie heeft letterlijk verbindingen op alle niveaus van de hersenen. We zien in de praktijk en weten uit onderzoek dat een significant deel van de kinderen met een diagnose (maar ook zonder) zwakker is ontwikkeld in de centrale evenwichtsintegratie.

De volgende grote bouwsteen is de manier waarop gevoelsprikkels, zoals gehoor, visuele prikkels, bewegingsprikkels worden verwerkt in de hersenen. De timing en coördinatie van deze prikkels is afhankelijk van een goede ontwikkeling van de voorgaande bouwstenen. We weten bijvoorbeeld dat kinderen in het autistisch spectrum vaker dan gemiddeld hinder ondervinden in het verwerken van visuele informatie en kinderen met dyslexie dit zelfde ondervinden maar dan meer bij de verwerking van prikkels in het gehoor.

Bouwstenen

De aanwezigheid van de voornoemde bouwstenen zorgt ervoor dat de hersen steeds complexer kunnen ontwikkelen

en dat eerst de verbindingen tussen het lichaam, de buitenwereld en de hersenhelften goed tot stand komt, dan de verbindingen binnen de hersenhelften afzonderlijk goed ontwikkelen. Pas dan kan er in elke hersenhelft optimale ontwikkeling, van de diverse hersen gebieden met hun eigen unieke functionaliteit, plaats vinden. Op dat moment zien we tevens dat de verbindingen en samenwerking tussen de twee hersenhelften goed kan ontwikkelen. Verder zien we dat de hersenen in staat zijn om steeds complexer wordende informatie uit de buiten en binnen wereld te kunnen verwerken en observeren onderzoekers dat optimale controle op bewegingen leren en gedrag mogelijk wordt.

Een heel belangrijk, en in sommige kinderen meest bepalend, punt waar naar gekeken dient te worden is de onbalans in hersenfunctie. Bij veel kinderen met een leer en of gedragsprobleem zien we dat de rechter of de linker hersenhelft en of kleine hersenen of onderdelen daarvan minder goed ontwikkelen. Omdat de hersenhelften sterke taak specialisatie hebben kan dit gegeven voor een groot deel van de problemen bij jouw kind zorgen. In het Autistisch spectrum zien we bijvoorbeeld dat bij een groot deel van de kinderen een of meerder gebieden in de rechter hersenhelft relatief ten opzichte van de gebieden in de linker hersenhelft verzwakt zijn. Omdat de rechter hersenhelft gespecialiseerd is in non verbale communicatie, ruimtelijke oriëntatie, immuun systeem controle, visuele prikkelverwerking, grove motoriek, aandacht vorming, zien we meer van dit soort problemen terugkomen bij kinderen met Autisme, Asperger en ADHD. Bij kinderen met dyslexie zien we vaker dan gemiddeld dat de rechter kleine hersenen en linker hersenhelft relatief zwakker functioneren. Omdat de linker hersenhelft en de daar bijbehorende rechter kleine hersenen gespecialiseerd zijn in detail gericht zijn, taal vorming basaal rekenen, prikkelverwerking in het gehoor, fijne motoriek, het immuun systeem dat te maken heeft met afweer tegen stoffen die van buitenaf komen, zien we meer problemen terug die daar mee hebben te maken.

Onbalans in hersenfunctie is waarschijnlijk een van de meest over het hoofd geziene problemen waarmee kinderen die met leer, gedrag of algemene ontwikkeling problematiek te maken hebben. Het adresseren van deze onbalans is essentieel wanneer je leren en gedrag wilt optimaliseren. Recent onderzoek vanuit Harvard University laat zien dat het richten van therapie op het verbeteren van deze onbalans zeer positief uitwerkt.

Waar richten de meeste gangbare interventies zich op?

Remedial teaching, toegepaste gedragsverandering, het aan bieden van nieuwe of andere lesmethoden bijles, richten zich dus op het puntje van de piramide. Ideaal gezien zou je dus eerst moeten zorgen dat de juiste bouwstenen op hun plaats zijn voor dat je gaat proberen om leren en gedrag te optimaliseren.

En dan hebben we het nog niet gehad over factoren die de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden. Factoren die veel invloed hebben op alle bouwstenen. Optimale voeding, slaap, licht, beweging, genegenheid, de afwezigheid van tegenwerkende psychische factoren in je vroege jeugd, toenemende gifstoffen in de omgeving, de aanwezigheid van andere ziekte beelden, om er een paar te noemen.

Hoe pak je de onderliggende problemen op een meer wetenschappelijke en holistische (complete) manier aan?

Zoals je begrijpt heeft het niet alleen veel zin, maar is het waarschijnlijk essentieel, om naar alle voornoemde facetten te kijken wanneer je betere oplossingen wilt vinden voor je kind. Waarschijnlijk heb je door “trial en error” zelf al veel uitgevonden. En let je bijvoorbeeld extra goed op wat je kind eet, ben je al naar de fysiotherapeut geweest voor sensomotorische integratie en heb je het bewegingsapparaat van je kind al door een osteopaat, fysiotherapeut of chiropractor laten onderzoeken.

Ingewikkeld

Na het lezen van het voorgaande zul je misschien tot de conclusie komen dat het oprecht ingewikkeld is

(en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het inderdaad lastig zo niet soms onmogelijk) om er achter te komen waar de schoen wringt. De meeste therapeuten, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen en psychiaters richten zich op een deel gebied en zien of weten niet dat er veel meer aan de hand kan zijn.

Dus wat kun je als ouder doen om betere oplossingen te vinden?

Wanneer je wilt weten of zaken als de aanwezigheid van primitieve bewegingsreflexen als afspiegeling van vertraagde hersenontwikkeling, onbalans in hersenfunctie, slechte prikkelverwerking in bijvoorbeeld het gehoor of gezichtsveld of factoren als immuun problemen of andere omgevingsfactoren als toxines een rol spelen, dan kunnen we je wellicht op weg helpen door een inventarisatie te maken of deze zaken een rol spelen bij jouw kind.

In de afgelopen 20 jaren heeft onze praktijk zich steeds verder gespecialiseerd in hersenontwikkeling en training bij kinderen en volwassenen. (zie ook het boek dat Arjan Kuipers heeft geschreven “Help My Child has ADHD/Autism” )

Dit kun je doen door een gratis afspraak in te plannen voor een screening met Arjan Kuipers, en de ontwikkelingsformulieren die je hier onder kunt vinden in te vullen (dit is essentieel omdat dit al veel informatie geeft zodat Arjan meer kan doen en uitvinden tijdens de screening).

Kinder training programma

Arjan Kuipers heeft in de afgelopen twee decennia meerdere kinderprogramma’s ontwikkeld. Onder andere het “TOBE” programma en het “Mijn Neuro Fitness” training programma. Het TOBE training programma is in de loop van de jaren door ontwikkeld tot het geavanceerde Brain Rehab Kids protocol diagnostisch en training programma, dat we op dit moment wereldwijd inzetten om een betere basis voor leren en emotionele controle bij kinderen te bewerkstelligen. Het Mijn Neuro Fitness programma is ontwikkeld om ondersteunende training in de thuis situatie te geven. Een 36 weken (of langer) durend online programma waarbij wekelijks nieuwe training wordt vrijgegeven om de training en behandeling in de praktijk te ondersteunen.

Het Brain Rehab Kids protocol maakt gebruik van een aantal unieke test methoden waarmee hersenactiviteit en vermogen om op de omgeving te reageren goed in kaart zijn te brengen. Verder hebben met deze test methoden de mogelijkheid om zogenaamde biometrische data te genereren waarmee we onderzoek doen naar nieuwe training en revalidatie methoden. Zie ook de uitgebreide uitleg van Arjan in de onderstaande video.

 

Biometrische Data Testing

Zie de uitgebreide uitleg van Arjan in de onderstaande video.

 

Training

 

Je krijgt een gratis ZOOM-bespreking na het invullen van de SENSOMOTORISCHE vragenlijst voor kinderen. 

Arjan Kuipers

vragenlijst

Harvard University's McLean Hospital

The research study is focused on the impact of aspects ofx the Brain Balance program on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Preliminary research shows that, to date, 36% of children with ADHD who completed the Brain Balance program had a 40% or greater improvement in quotient measures of Hyperactivity or Inattention1 or Spatial Working Memory.

Gratis Screening

Boek nu een gratis screening, samen kijken we naar hoe we jou verder kunnen helpen. 

Boek Gratis Screening

Over Arjan Kuipers

Arjan is onder andere gecertificeerd in de training en behandeling van kinderen met ADHD, Autism en Dyslexia volgens de Melillo methode en Functionele neurology en neurochemistry door het Carrick Institute for functional neurology and rehabilitation, heeft certificeringen in het gebruik van Interactive Metronome -IM-, Johansen Individual auditory stimulation -JIAS- therapy, Functionele Neuro orthopedische training -FNOR-, neurologische houding training -CPN en CPE, verder heeft Arjan vanaf 1997 een Diplomate status bij de American Chiropractic Neurology board- ACNB en is hij volwaardig lid van de Internationale Associatie for Functional Neurology -IAFNR-

Wetenschappelijke Referenties

Download

Download PDF

Factoren die bepalen of je kinds leer en gedragsproblemen (zoals ADHD, Autisme, Dyslexie) kunnen veranderen.

DOWNLOAD

Download PDF

 

DOWNLOAD

Help! My Child has ADHD/Autism! The Life-Changing Insights Most Experts Still Not Use

Arjan Kuipers

Amazon